23.1.2016

22.01.2016

Shoulder Press
10 @ 60%
8 @ 65%
6 @ 70%
6 @ 75%
6 @ 80%

Back Squat
10 @ 60%
8 @ 65%
6 @ 70%
6 @ 75%
6 @ 80%

Keskivartalojumpat
(Level 1,2,3)